Legislatíva

Zákon NR Slovenskej republiky č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike a o zmene a doplnení zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška MH Slovenskej republiky č. 152/2005 o určenom čase a o určenej kvalite  dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

Vyhláška ÚRSO č. 328/2005, ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti  prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na  výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky  oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a  spôsob úhrady týchto nákladov v platnom znení

Vyhláška ÚRSO č. 630/2005, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na  odbernom mieste, pravidelné rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej  úžitkovej vody a rozpočítavania množstva dodaného tepla a o zmene a doplnení zákonov v  znení neskorších predpisov 

Zákon NR Slovenskej republiky č.309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a  vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov 

Vyhláška ÚRSO č. 283/2010, ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomiky oprávnených  nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa  a spôsob ich výpočtu

Vyhláška ÚRSO č. 219/2011, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej  energetike 

Vyhláška ÚRSO č. 170/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 219/2011  Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

Zákon NR Slovenskej republiky č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon NR Slovenskej republiky č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení  niektorých zákonov

Vyhláška ÚRSO č. 222/2013, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike