Odpojenie od centrálneho zásobovania teplom

Objekty v Dubnici nad Váhom sú v rozhodujúcej miere zásobované teplom z centrálneho zásobovania (CZT).  Jeho rozvoj prebieha v súlade so schválenou Koncepciou, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo a sú vkladané doňho veľké finančné prostriedky. Rozvoj CZT je plánovaný v 3 ročných  cykloch. Jeho cieľom  je  zefektívnenie využitia energie v palive a zníženie koncovej ceny tepla pre odberateľov s garanciou postupného            zníženia o 15 %.

Negatívny vplyv na uvedené ciele, vrátane koncovej ceny, má odpájanie sa odberateľov od CZT. Z hodnotenia ekonomiky výstavby vlastnej kotolne akosi finančný prínos voči CTZ je otázny a vyplýva predovšetkým z neúplnosti hodnotenia všetkých nákladov. Obidva systémy zásobovania teplom – CZT, resp. vlastná kotolňa majú svoje pozitíva aj negatíva.

 Ako príklad uvádzame najčastejšie  problémy a chyby:

• Do ekonomiky nie je započítaný poplatok za odpojenie podľa Vyhlášky ÚRSO č. 283/2010. Preto už pri úvahe o odpojení sa od CZT je potrebné vyžiadať si výpočet poplatku za odpojenie od súčasného dodávateľa tepla.

• Ekonomické hodnotenie lokálneho zdroja vedome skresľuje výšku nákladov. Preto je nutné spracovať objektívne ekonomické porovnanie alternatív zásobovania teplom so započítaním všetkých ekonomicky oprávnených nákladov: náklady za projektovú dokumentáciu, náklady za inžiniersku činnosť, poplatky za vyjadrenie účastníkov stavebného konania, náklady na realizáciu, náklady na palivo, energie a vodu, náklady na povinné periodické odborné prehliadky a skúšky, náklady na obsluhu, náklady na údržbu a servis...Pre hodnotenie ekonomickej návratnosti sa  ráta s dobou cca 6 rokov.

• Nepodceniť bezpečnostné opatrenia, pretože kotolňa sa nachádza pod obytnými priestormi (výbušné steny,  protipožiarne opatrenia).

• V prípade, že budete pokračovať v aktivite výstavby vlastnej kotolne, urobte si dôsledné výberové konania na všetky náklady s dôrazom na dobré technické riešenie. Od dodávateľov žiadajte zmluvné garancie za dosiahnutie preukazovaných ekonomických výsledkov a návratnosti Vašich finančných prostriedkov.

• Zamyslite sa, či nie je účelnejšie investovať finančné zdroje do regulácie dodávok tepla, termostatizácie, zateplenia obvodového plášťa a výmeny okien a dverí, ako i rozvodov ZP a vody. Tieto aktivity Vám garantujú zníženie nákladov na vykurovanie.